Κυριακή, 17 Μαΐου 2015

Παράταση συμβάσεων Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με ιδιωτικές κλινικές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
www.eopyy.gov.gr

Αθήνα 15/05/2015

Τηλ.: 210 6871706-708 Fax: 210 6871769
Ταχ. Διεύθυνση: Αποστόλου Παύλου 12
E- mail: president@eopyy.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ 389/14-5-2015 αποφασίστηκε η παράταση των συμβάσεων με τις ιδιωτικές κλινικές μέχρι 30 Ιουνίου 2015, ημερομηνία κατά την οποία λήγουν οι συμβάσεις όλων των παρόχων.