Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2015

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη των κενών θέσεων στα Π.Ε.Δ.Υ – Κέντρα Υγείας, Π.Ε.Δ.Υ – Περιφερειακά Ιατρεία,Γενικά Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας άγονων & νησιωτικών περιοχών

Αποφασίζουμε
Την ανάρτηση των κενών θέσεων σε Γ.Ν-Κέντρα Υγείας, Π.Ε.Δ.Υ-Κέντρα Υγείας,
Περιφερειακά Ιατρεία και Π.Ε.Δ.Υ-Περιφερειακά Ιατρεία στις άγονες και νησιωτικές περιοχές που προέκυψαν από την Προκήρυξη της 9 Μαρτίου 2015 για την κάλυψή τους από:

α. Ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου με την ιδιότητα θητεία – 
β. Ιατρούς υπόχρεους υπηρεσίας υπαίθρου

Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ (ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ), ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ.

2. Ειδικευόμενοι ιατροί, που κατέχουν θέση με παράταση, μπορούν να λάβουν μέρος στην παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος.Το ίδιο ισχύει και για τους ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου που υπηρετούν με παράταση της θητείας τους.

3. Ιατροί που είχαν καταθέσει αιτήσεις για την συμμετοχή τους σε προκηρύξεις –
προσκλήσεις ενδιαφέροντος από το 2011 μέχρι και σήμερα, θα καταθέσουν μόνο
συμπληρωματική αίτηση χωρίς να επισυνάψουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά
(εκτός αυτών που ήταν ελλιπή).

4. Τα αναγραφόμενα στοιχεία στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος
καταχωρούνται ως έχουν εκτός εάν από τον έλεγχο της υπηρεσίας προκύψουν
διαφορετικά στοιχεία.

5. Σας γνωρίζουμε ότι σε περίπτωση που σε πτυχίο προερχόμενο από κράτος μέλος της Ε.Ε. δεν αναγράφεται ούτε χαρακτηρισμός, ούτε βαθμός και δεν προκύπτει από τα κατατεθέντα δικαιολογητικά, θεωρείται από την υπηρεσία μας ότι ο βαθμός είναι το 5 και ο βαθμολογικός χαρακτηρισμός καλώς. Επίσης εάν προκύπτει βαθμολογία η αντιστοίχισή της με της ημεδαπής πραγματοποιείται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραγρ. 8 Α της αριθμ. Α2γ/Γ.Π οικ. 26519/6-4-2015 Υπουργικής Απόφασης ( ΦΕΚ 736 Β) 

6. Για τις κατηγορίες των κοινοτικών υπηκόων που αναφέρονται στην παρ.Β.1. της αρ.πρωτ.Α2γ/ΓΠοικ.265192/9-04-15 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 736 Β) πλην των Ελλήνων και όσων εμπίπτουν στις περιπτώσεις α, β και γ της ίδιας παραγράφου, απαραίτητη προϋπόθεση διορισμού τους είναι η επαρκής γνώση της Ελληνικής γλώσσας και ιατρικής ορολογίας η οποία βεβαιώνεται από το Κ.Ε.Σ.Υ.

7. Οι κωδικοί φορέα, καθώς και οι χαρακτηρισμοί των θέσεων (Α,Β,Γ κ.τ.λ.) είναι
ενδεικτικοί και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον διαχωρισμό των θέσεων από το σύστημα μηχανογράφησης.