Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014

Όλες οι νέες ρυθμίσεις για συμβάσεις γιατρών, χρέη ΕΟΠΥΥ και κινητικότητα

Νέα μέτωπα ανοίγει ο Άδωνις Γεωργιάδης με τις διατάξεις του υπουργείου Υγείας που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο για τη διάθεση του πρωτογενούς πλεονάσματος.
Εκτός των διατάξεων που αφορούν στα φαρμακεία και τα ΜΗΣΥΦΑ, με το νομοσχέδιο παρατείνονται μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2014 οι συμβάσεις των συμβεβλημένων γιατρών του ΕΟΠΥΥ και με κοινή απόφαση των υπουργών Υγείας και Οικονομικών θα καθοριστεί το ύψος της αμοιβής και ο αριθμός των επισκέψεων των συμβεβλημένων γιατρών.
Οι συμβεβλημένοι γιατροί έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στη ρύθμιση αυτή και ζητούν επαναδιαπραγμάτευση των συμβάσεων από την αρχή. Η διάταξη αναφέρει ακριβώς τα εξής:
«Οι συμβάσεις των θεραπευτών ιατρών με τον Ε.Ο.Π.Τ.Τ., οι οποίες λήγουν την 30η.3.2014, παρατείνεται μέχρι και την 30η.6.2014. Με κοινές αποφάσεις των Τπουργών Τγείας και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος της αμοιβής τους και ο αριθμός των επισκέψεων των συμβεβλημένων ιατρών.».
Με το νομοσχέδιο προβλέπεται ο συμψηφισμός χρεών του ΕΟΠΥΥ προς τους παρόχους υγείας. Συγκεκριμένα στο νομοσχέδιο αναφέρονται τα εξής:

Η παράγραφος 3 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) , αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ο ΕΟΠΥΥ δύναται να συμψηφίζει το παραπάνω ποσό με ισόποση οφειλή εντός του ίδιου ή/και του προηγούμενου έτους προς τους αναφερόμενους στην προηγούμενη παράγραφο ιδιώτες παρόχους για την παροχή από αυτούς προς τον ΕΟΠΥΥ, υπηρεσιών υγείας. Ο οριστικός και τελικός συμψηφισμός γίνεται μεταξύ επιστρεφόμενων ποσών από τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας και εκκαθαρισμένων οφειλών του Ε.Ο.Π.Τ.Τ..». 

2. Σο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 100 του ν.4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Το ποσό της επιστροφής που οφείλει ο πάροχος συμψηφίζεται με το ποσό που καταβάλλει ο ΕΟΠΥΥ στον πάροχο και υπολογίζεται επί των νομίμων παραστατικών του ίδιου ή/και του προηγούμενου έτους.».
Επίσης, με το νομοσχέδιο, μπαίνουν σε καθεστώς κινητικότητας οι οδηγοί των νοσοκομείων, προκειμένου να μεταφερθούν στο ΕΚΑΒ. Η διάταξη αναφέρει τα εξής:

«Το σύνολο των υπαλλήλων των κλάδων ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Σεχνικού (ειδικότητας Οδηγών) και ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, οι οποίοι κατέχουν οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις στα νοσοκομεία του ΕΣΥ τίθεται, αυτοδικαίως, από την ισχύ του παρόντος, σε καθεστώς διαθεσιμότητας. Οι ανωτέρω υπάλληλοι παραμένουν σε καθεστώς διαθεσιμότητας επί ένα (1) μήνα και εν συνεχεία, μετατάσσονται/μεταφέρονται, μετά από αίτησή τους, με τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων της παραγράφου Β, σε οργανικές θέσεις που συστήνονται για τον σκοπό αυτό στον κλάδο ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β.». 
Τέλος, με το νομοσχέδιο προβλέπεται η ίδρυση Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας:

«1. Επιτρέπεται η ίδρυση, ανάπτυξη και λειτουργία Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.), ως εξής: α) δημοσίων Μ.Η.Ν. στα δημόσια Νοσοκομεία του ΕΣΥ. (Μ.Η.Ν.–ΕΣΥ β) δημοσίων Μ.Η.Ν. στις δημόσιες μονάδες της ΠΦΤ του ΠΕΔΥ (Μ.Η.Ν.–ΠΕΔΥ) γ) αυτοτελών ιδιωτικών Μ.Η.Ν. (εκτός ιδιωτικών κλινικών) και δ) Μ.Η.Ν ως μονάδες ιδιωτικών κλινικών. 

2. Ως Μ.Η.Ν. ορίζεται η υγειονομική μονάδα η οποία παρέχει υπηρεσίες υγείας θεραπευτικής ή χειρουργικής φύσεως, για τις οποίες δεν απαιτείται γενική, ραχιαία ή επισκληρίδιος αναισθησία και νοσηλεία πέραν των 24 ωρών, σύμφωνα με τα καθιερωμένα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα και τις επιστημονικές προδιαγραφές".