Τρίτη, 3 Μαρτίου 2015

Καθορίστηκαν από τον πρωθυπουργό οι αρμοδιότητες του αναπληρωτή υπουργού Υγείας

Ο κ. Ξανθός αναλαμβάνει τη Δημόσια Υγεία, την πρωτοβάθμια φροντίδα, την Ψυχική Υγεία και τους μεγάλους οργανισμούς, πλην ΕΟΠΥΥ, ο οποίος παραμένει στην αρμοδιότητα του υπουργού.
Τις αρμοδιότητες του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού, όρισε με απόφασή του ο πρωθυπουργός.
Με την απόφαση, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο κ. Ξανθός αναλαμβάνει τη Δημόσια Υγεία, την πρωτοβάθμια φροντίδα, την Ψυχική Υγεία και τους μεγάλους οργανισμούς, πλην ΕΟΠΥΥ, ο οποίος παραμένει στην αρμοδιότητα του υπουργού.
Συγκεκριμένα, οι αρμοδιότητες του αναπληρωτή υπουργού καθορίζονται ως εξής:
Από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, αναλαμβάνει τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης, Επαγγελματιών Υγείας, το τμήμα Παραγόντων Κινδύνου, Κοινωνικών παραγόντων για την Υγεία και Εξαρτήσεων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας,
Από τη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης, αναλαμβάνει τις Διευθύνσεις Ανθρωπίνων Πόρων Νομικών Προσώπων, Ψυχικής Υγείας, Τεχνικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας, της οποίας οι αρμοδιότητες ασκούνται από κοινού με τον υπουργό.

Αναλαμβάνει, επίσης, τους εξής εποπτευόμενους φορείς:

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β), το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α), τον Οργανισμό Καταπολέμησης Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ), του οποίου η εποπτεία ασκείται από κοινού με τον υπουργό, το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών, το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α),τους Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης, των οποίων η εποπτεία ασκείται από κοινού με τον υπουργό, τις αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες που αφορούν την Ψυχική Υγεία.
Νομοθεσία

Στον κ. Ξανθό ανατίθενται οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες, η νομοθετική πρωτοβουλία η οποία ασκείται από κοινού με τον υπουργό, η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων.

Ανατίθενται, επίσης, η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα, η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων από κοινού με άλλους υπουργούς, αναπληρωτές υπουργούς και υφυπουργούς, η υποβολή ερωτημάτων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και η αποδοχή των σχετικών γνωμοδοτήσεων, η αρμοδιότητα του διορισμού των διοικήσεων των εποπτευόμενων φορέων.

Εξαιρέσεις

Από τις αρμοδιότητες εξαιρούνται και παραμένουν στον υπουργό:

Ο προσδιορισμός της πολιτικής του υπουργείου στο πλαίσιο των αποφάσεων του υπουργικού συμβουλίου και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων, καθώς και ο συντονισμός της εφαρμογής της πολιτικής αυτής.

Η εκπροσώπηση του υπουργείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς.

Ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση, η μετάταξη και η τοποθέτηση του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αρμοδιότητας του υπουργείου Υγείας.